به اطلاع کله دانشجویان عزیز می رساند، درس “دانش خانواده و جمعیت” از نیمسال اول 97-96 در سامانه گلستان جز دروس عمومی معارف قرار خواهد گرفت.

شایان ذکر است درس مذکور در نیمسال تابستان 96-95 در قالب طرح ضیافت قابل اجرا خواهد بود.

دانشجویان عزیز دقت داشته باشید که همچنان طبق روال قبل سایر دانشجویان به جز دانشجویان ترم آخر، در یک نیمسال تحصیلی فقط حق انتخاب یک عنوان درسی (2 واحدی) از گروه معارف را دارند.

دانشجویان ترم آخر  می توانند تا سقف 3 عنوان درسی (6 واحد) از دروس معارف اخذ کنند.


قرار گرفتن درس "دانش خانواده" در لیست دروس معارف پیام نور از نیمسال اول 97-96