با توجه به تقویم آموزشی نیمسال اول 94-95زمان حذف و اضافه از تاریخ94/7/13شروع وتا تاریخ 94/7/20ادامه خواهد داشت


دانشجویان باید در این بازه زمانی نسبت به حذف و یا اضافه کردن دروس از طریق سیستم گلستان اقدام کنند


توجه:در صورت حذف درس در این بازه زمانی شهریه آن درس منظور نخواهد شد