برای مشاهده برنامه کلاسی کلیک کنید


به سامانه سهبا متصل میشید برای مشاهده برنامه از از سمت بالا مشاهده برنامه کلاسی کلیک کنید