برنامه امتحانات ترم تابستان 96 پیام نور

 

برنامه کارشناسی – بروز شده در 1 تیرماه 96

نکته: فقط دروس دارای تاریخ امتحان در ترم تابستان ارائه می شود

 

مقطع کـــــارشنــــــــــاسی دانشگاه پیام نور
تمامی گروه های آموزشی و رشته های کارشناسی پیام نور – بروز شده در 1 تیرماه 96
Download

 

مقطع کـــــــــــــارشنـــاسی ارشــــــــــد دانشگاه پیام نور
گروه های آموزشی و رشته های علوم انسانی کارشناسی ارشد پیام نور Download
گروه های آموزشی و رشته های علوم پایه کارشناسی ارشد پیام نور Download
گروه های آموزشی و رشته های فنی و مهندسی کارشناسی ارشد پیام نور Download
گروه های آموزشی و رشته های هنر، رسانه و معماری کارشناسی ارشد پیام نور Download